Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tutkimusapulainen (kesäharjoittelijoita matematiikan laboratorioon)

Matematiikan laboratoriossa tehdään kansainvälisen tason tutkimusta useissa tutkimusryhmissä. Matematiikan laboratorio on vuosien kuluessa osallistunut moniin merkittäviin tutkimushankkeisiin. Lukuisia tutkimushankkeita on jatkuvasti käynnissä, ja hankkeissa työskentelee kymmeniä tutkijoita. Hankkeiden kestot vaihtelevat muutamista kuukausista useisiin vuosiin. Laboratorion opetus- ja tutkimushenkilöstö tuottaa vuodessa runsaasti erilaisia julkaisuja. Matematiikan laboratorion keskeiset tutkimusalat ja niihin liittyvät merkittävimmät tutkimusryhmät ovat:

  • matemaattinen analyysi sovelluksineen: matemaattinen systeemiteoria, inversio-ongelmat
  • diskreetti matematiikka sovelluksineen: algoritmiikka, algebra, sovellettu logiikka
  • matemaattinen mallinnus: numeriikka, simulointi ja teknologialla tuettu oppiminen
Tehtäväkuvaus:

Matematiikan laboratorioon haetaan kesätyöntekijöitä/diplomityöntekijöitä noin 3kk määräaikaisiin työsuhteisiin.

Hakukohde 1: (1) MATLAB Robust PDE Control Toolbox, (2) Periodisten järjestelmien ohjaus (2 paikkaa).

Matemaattisessa systeemiteoriassa tavoitteena on analysoida ja suunnitella ohjausratkaisuja differentiaaliyhtälöpohjaisilla malleilla kuvattaville järjestelmille. Ohjattava malli voi kuvata esimerkiksi mekaanista järjestelmää, sähköpiiriä, tai pienistä osista koostuvaa suurempaa kokonaisuutta, kuten itsenäisesti toimivien kulkuneuvojen muodostelmaa.

Ensimmäisessä aiheessa tarkoituksena on osallistua tutkimusryhmän valmisteleman MATLAB Robust PDE Control -paketin kehittämiseen. Projektin päätarkoituksena on julkaista koodipankki, joka mahdollistaa ODY-pohjaisten järjestelmien (kuten lämpö- ja aaltoyhtälöiden) simuloinnin ja säätöongelmien tarkastelun.

Toisen kesätyöaiheen tavoitteena on valmistella kirjallisuusselvitystä säätöratkaisuista, jotka soveltuvat lineaarisille malleille, joiden parametrit riippuvat ajasta. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat käytännön sovellusten kannalta olennaiset "robustit säätöratkaisut", jotka on suunniteltu sietämään epätarkkuuksia ja mallinnusvirheitä.

Töiden tarkemmat sisällöt ja painotusalueet sovitaan hakijan taustan mukaan. Tutkimusaihe liittyy matriisilaskennan, differentiaaliyhtälöiden, kompleksianalyysin, sekä funktionaalianalyysin aihepiireihin. Aiheista voi jatkaa diplomityöksi (1 diplomityöpaikka).

Ohjaajat: Lassi Paunonen, lassi.paunonen@tut.fi ja Petteri Laakkonen, petteri.laakkonen@tut.fi

Hakukohde 2: Opetusteknologiaa hyödyntävään opetuksen kehittämiseen (1-2 paikkaa)

Opetusteknologioita hyödynnetään laajasti TTY:n matematiikan opetuksessa ja niiden hyödyntämistä ollaan kehitetty ja tutkittu useassa diplomityössä. Aiemmin on esimerkiksi pohdittu verkkopohjaisten Stack-tehtävien hyödyntämistä joko osana opintojaksoa tai verkkokurssina, opetusvideoiden käyttöä, verkkopedagogisia ratkaisuja matematiikan opetuksessa ja sähköisten Exam-tenttien käyttöä matematiikan oppimisen arvioinnissa. Tutkimusapulaisen tehtävässä tavoitteena on kehittää perusopintojen oppimista ja/tai olla mukana kehittämässä aineenopettajaksi opiskelevien opintoja sekä luoda näihin oppimateriaalia hyödyntäen opetusteknologioita toimien mahdollisesti samalla opettajien teknisenä tukihenkilönä opetusteknologian käytössä (mm. Stack, EXAM).

Työssä myös selvitetään, kuinka teknologisia ratkaisuja käyttäen pystytään varmistamaan ja edesauttamaan osaamistavoitteiden saavuttamista. Aihe soveltuu hyvin matematiikan pääaineopiskelijalle, joka on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Aiheesta voi tehdä diplomityön.

Tehtävänkuvaa voidaan muokata valitun henkilön kiinnostuksen mukaan.

Ohjaajat: yliopistonlehtori Simo Ali-Löytty, simo.ali-loytty@tut.fi, gsm: 040-1981991 ja lehtori Terhi Kaarakka, terhi.kaarakka@tut.fi, gsm: 040-1981994

Hakukohde 3: Kesätyöntekijä teollisuusmatematiikkaan (1 paikka)

Teollisuusmatematiikan kesätyössä sovelletaan haastavia matemaattisia menetelmiä teollisuudesta tulleisiin ongelmiin kuten paikannusalgoritmien kehittämiseen, satelliittien ratojen ennustamiseen, epälineaaristen yhtälöiden ratkaisemiseen ja tilastollisiin analyyseihin. Työssä menestyksekäs suoriutuminen vaatii vahvaa matemaattista taustaa todennäköisyyslaskennasta, optimoinnista, matriisilaskennasta ja monimuuttujamenetelmistä. Matlabin tai jonkun muun ohjelmointikielen osaaminen katsotaan eduksi. Aiheesta on mahdollista tehdä diplomityö.

Ohjaaja: yliopistonlehtori Simo Ali-Löytty, simo.ali-loytty@tut.fi, gsm: 040-1981991.

Edellytykset:

Tutkimusapulaisen tehtäviin edellytetään soveltuvia matematiikan pääaineopintoja tai vastaavaa osaamista.

Hakijalta edellytetään myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä työskennellä kansainvälisessä työympäristössä. Tehtäväkohtaiset edellytykset löytyvät tytkimusryhmäkohtaisesta tehtävänkuvauksesta.

Tarjoamme:

Tutkimusapulaisen tehtävä tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua matematiikan tutkimustoimintaan ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Tutkimusapulaisen tehtävä on toiminut monelle luonnollisena ponnahduslautana myös mahdollisille jatko-opinnoille.

Palkkaus:

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tutkimusapulaisen tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasolle 1. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka tutkimusapulaisilla perustuu suoritettuihin opintopisteisiin.

Koeaika:

Tehtävässä on yhden kuukauden (1 kk) koeaika.

Muuta huomioitavaa:

Samalla hakemuksella on mahdollista hakea useampaa avoinna olevaa harjoittelupaikkaa. Hakijaa pyydetään priorisoimaan hakukohteet valintaa varten. Hakemuksesta tulee ilmetä hakukohde ja mahdollinen ohjaaja.

Lisätietoja antaa:

Lisätietoja tarjolla olevista harjoittelupaikoista antavat ryhmien ohjaajat sähköpostitse.

Hakuohjeet:

Jätä hakemuksesi TTY:n sähköisellä lomakkeella (linkki alla) viimeistään keskiviikkona 28.2.2018.

Liitä hakemukseesi CV tai ansioluettelo sekä opintorekisteriote pdf-muodossa.

Palaa